HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Bàn giao
28/11/2018

Lễ bàn giao
28/11/2018

Lễ bàn giao
28/11/2018

Lễ bàn giao
28/11/2018

Thành lập Đảng bộ cơ quan Tổng cục QLTT
04/01/2019

Tổng kết lực lượng QLTT 2018
21/01/2019

TCT tại Lễ Tổng kết QLTT 2018
21/01/2019

BT tại lễ TK QLTT 2018
21/01/2019

Đoàn kiểm tra Tết
02/02/2019

Đoàn kiểm tra Tết 2
02/02/2019

Đoàn kiểm tra Tết 3
02/02/2019

Đoàn kiểm tra Tết 4
02/02/2019

Đoàn kiểm tra Tết 5
02/02/2019

Đoàn kiểm tra Tết 6
02/02/2019

Đoàn kiểm tra Tết 7
02/02/2019

PTT Trương Hoà Bình làm việc với Tổng cục QLTT 1
15/02/2019

PTT Trương Hoà Bình làm việc với Tổng cục QLTT 2
15/02/2019

PTT Trương Hoà Bình làm việc với Tổng cục QLTT 3
15/02/2019

PTT Trương Hoà Bình làm việc với Tổng cục QLTT 4
15/02/2019

PTT Trương Hoà Bình làm việc với Tổng cục QLTT 5
15/02/2019

Album được xem nhiều nhất