Giới thiệu cấp hiệu Quản lý thị trường áp dụng từ 1/1/2023