QLTT địa phương

Hòa Bình: Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề 2020, tổ chức quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 25/02/2020 của Đảng ủy Cục QLTT Hòa Bình về việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”