QLTT địa phương

Lễ ký Kế hoạch phối hợp giữa Cục QLTT Phú Thọ và Công ty Xăng dầu Phú Thọ

Triển khai Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TCQLTT-TĐXDVN ngày 03/7/2020 giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ngày 09/9/2020, tại trụ sở Công ty xăng dầu Phú Thọ, Cục QLTT tỉnh và Công ty xăng dầu Phú Thọ tổ chức ký kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị.