Đảng ủy Cục QLTT Long An triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thực thi công vụ của công chức Cục Quản lý thị trường; Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, người lao động; Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 01/6/2019, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiểm, chống lãnh phí năm 2019.

Kế hoạch triển khai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng một số nội dung như: Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch số 11-KH/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 33-KH/TU ngày 23/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí.

Một số nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch: 1/ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai minh bạch công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật; thực nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của CC, VC; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của CB,CC,VC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan nhà nước; 2/ Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cương lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quy định số 06-QĐ/TU ngày 22/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; 3/ Tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, tài sản được giao, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, việc chi tiêu ngân sách dúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhà nước quy định và đảm bảo công khai, minh bạch; 4/ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; 5/ Duy trì chế độ sinh hoạt họp định kỳ của cấp ủy, Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng lệ kỳ theo quy định; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo định kỳ quý, 6 tháng, năm về Đảng ủy Cục QLTT đúng thời gian quy định.

Kế hoạch kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai đến cấp ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và các Đoàn thể của cơ quan Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An./.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục QLTT Long An