Ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quyết định số 03/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 03 tháng 1 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCT về việc  sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Dowload toàn văn Quyết định tại đây