Cục QLTT Nam Định tìm tổ chức tham gia đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông báo tại đây: 

/documents/38611/26826087/Thong+b%C3%A1o+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+nh%C3%A0+th%E1%BA%A7u+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+v%E1%BB%A5+c%E1%BA%A7n+c%C3%A2u+l%E1%BA%A7n+2+%281%29.pdf/dafc3643-313a-44e7-9fdb-053063791f80

Thuỳ Linh
Cục QLTT Nam Định