Cục QLTT Quảng Ninh: Điều chỉnh giảm 33 cuộc kiểm tra định kỳ tập trung sản suất kinh doanh, phòng chống dịch

Để tháo gỡ khó khăn, giúp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tập trung sản xuất, kinh doanh cũng như phòng chống dịch Covid-19, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã chủ động báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Trên cơ sở văn bản số 2135/TCQLTT-TTKT ngày 01/10/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, ngày 06/10/2021 Cục trưởng cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-CQLTT về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021. Theo đó, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm 33 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh ổn định chuỗi cung ứng hàng hoá và phòng chống dịch. 

Chi tiết quyết định xem tại đây!

Tô Hồng Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh