Cục QLTT thành phố Cần Thơ thông báo về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành Thông báo số 56/TB-QLTTCT ngày 10 tháng 01 năm 2023 về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá như sau:

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản:

Tên cơ quan: Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Số điện thoại: 0292.3820.780

2. Mã số cuộc bán niêm yết: NY01/2023

3. Tên tài sản niêm yết giá:

- Tên tài sản: 50kg móng giò lợn đông lạnh, xuất xứ Đức.

- Giá bán tài sản: 1.750.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Hàng hóa trên đã được lấy mẫu phân tích, kết quả đạt theo TCVN 7047:2020; nhóm beta-agonist đạt theo Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNN (Kèm theo Báo cáo kết quả phân tích và Kết luận kết quả kiểm nghiệm số 616-22/NHO-CV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO).

4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước số tiền là (20% giá bán tài sản): 350.000 đồng.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt tại Cục Quản lý thị trường.

- Sau khi xác định được người mua tài sản, Cục Quản lý thị trường sẽ trả lại số tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản theo quy định.

5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản:

- Địa điểm xem tài sản: Công ty TNHH MTV Quốc Huỳnh, địa chỉ kho: số 330B đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 17/01/2023 (trong giờ hành chính).

6. Quy định về người không được tham gia mua tài sản:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

 7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước:

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 17/01/2023 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ (số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

8. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản:

- Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: Lúc 09 giờ ngày 18/01/2023.

- Địa điểm: Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ (số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

9. Thông tin cần thiết khác:

- Phiếu đăng ký mua tài sản do Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phát hành; mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 02 Phiếu đăng ký mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và gửi lại một Phiếu đăng ký cho Cục Quản lý thị trường; một Phiếu đăng ký do người đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc thăm.

- Trường hợp người đăng ký mua tài sản không có mặt đúng thời gian tổ chức bốc thăm thì sẽ không được tham gia mua tài sản.

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và đăng ký mua tài sản theo quy định./.

Chi tiết Thông báo tại đây.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT TP.Cần Thơ