Cục QLTT tỉnh Hòa Bình: Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Quyết định số 136/QĐ-CQLTT ngày 05/11/2021 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Công văn số 2417/TCQLTT-TTKT ngày 04/11/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-CQLTT sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021. Theo đó, Quyết định điều chỉnh Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình là đơn vị chủ trì thực hiện việc kiểm tra đối với 05 cuộc kiểm tra còn lại theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Đội Quản lý thị trường số 3.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình