Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau ban hành Thông số 40/TB-QLTTCM về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.
Nội dung Thông số 40/TB-QLTTCM về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xem tại đây
Trần Ngọc Ửng, KSV phòng TCHC
Cục QLTT Cà Mau