Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Ngày 29/12/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ký Quyết định số 1969/QĐ-CQLTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022

Được sự đồng ý của Tổng cục QLTT tại Công văn số 2940/TCQLTT-TTKT ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh.

Cục QLTT tỉnh Tây Ninh ký Quyết định số 1969/QĐ-CQLTT ngày 29/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022. 

Việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 dựa trên số lượng, quy mô hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và theo định hướng kiểm tra của Tổng cục QLTT năm 2022.

Chi tiết Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 xem tại đây!

Nguyễn Thanh Phong
Cục QLTT Tây Ninh