Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Quản lý thị trường

- Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại : 02438255668                   Fax: 02439342726              

- Email: qltt@moit.gov.vn

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1185/QĐ-TCQLTT ngày 30  tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Quản lý thị trường

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Quản lý thị trường

5. Tổng mức đầu tư: 530.000.000 VNĐ

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

STT

Tên

gói thầu

Giá

gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời

gian

bắt đầu

tổ chức

lựa

chọn

nhà

thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

470

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV

năm

2018

Trọn gói

15

ngày

2

Thẩm tra thiết kế, dự toán

60

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV

năm

2018

Trọn gói

 15 ngày