Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 (Tổng cục QLTT) xin thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020.
Chi tiết Thông báo và Kết quả điểm thi xem Tại đây.
Quyên Lưu
Tổng cục QLTT