Phê duyệt Danh mục biển hiệu công chức QLTT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp biển hiệu công chức QLTT năm 2019

Tổng cục QLTT vừa Ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục biển hiệu công chức QLTT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp biển hiệu công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường theo hình thức mua sắm tập trung.

Cụ thể:

Quyết định phê duyệt Danh mục biển hiệu công chức QLTT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp biển hiệu công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục QLTT. Hội đồng mua sắm theo phương thức tập trung đối với biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và trang phục của lực lượng QLTT năm 2019. Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn không tự chủ năm 2019 của Văn phòng tổng cục QLTT.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/9/2019.

Chi tiết Quyết định, mời quý vị theo dõi tại đây.