Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bên mời thầu: Tổng cục Quản lý thị trường

Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024).38255868 – Fax: (024).39342726

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật" dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường như sau:

1. Tên gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2. Số thông báo mời tham gia gói thầu: số 1233/TCQLTT-THKHTC ngày 05/12/2018

3. Giá gói thầu: 470.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu đồng)

4. Giá trúng thầu: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng T&D Việt Nam

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1308/QĐ-TCQLTT ngày 13/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.