Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân ngày 23/04/2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

 

Căn cứ Thông báo số 553/TB-CQLTT ngày 14/04/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Biên bản ngày 20/04/2021 về việc họp lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện cuộc đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, như sau:

1. Tên Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đăng ký:

- Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

2. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá thực hiện cuộc đấu giá:

- Tên tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thông báo để tổ chức đấu giá đã được lựa chọn biết và tổ chức thực hiện./.

File

Thái Văn Trọng (Phòng Tổ chức – Hành chính)
Cục QLTT An Giang