Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 20/TB-CQLTT ngày 01/6/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo Thông báo số 17/TB-CQLTT ngày 23/5/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên
Xem chi tiết văn bản tại đây
Phòng TC-HC
Cục QLTT Thái Nguyên