Thông báo lựu chọn nhà thầu gói thầu thuê nhà làm việc các Tổ công tác thuộc các Đội QLTT trực thuộc

Thông báo lựu chọn nhà thầu gói thầu thuê nhà làm việc các Tổ công tác thuộc Đội QLTT số 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15

/documents/53589/0/2099.pdf/5244efba-2e7e-4b1a-8ca0-6beb840ce6d5 

/documents/53589/0/2100.pdf/6e92d1d8-11d4-40c4-b854-ee1ee86c6cbd 

/documents/53589/0/2101.pdf/daf40ca0-9b30-42d3-b552-6ab0f97cee7b

/documents/53589/0/2102.pdf/278994d2-b9fe-4d29-9564-3640c09348f8

/documents/53589/0/2103.pdf/a23b384c-0989-4c81-ad68-d3644cb5ada4

/documents/53589/0/2104.pdf/4892577c-18df-459a-9c81-92f24cd3a65a

/documents/53589/0/2095.pdf/ae872528-f884-4ddd-978b-c069785601be

/documents/53589/0/2096.pdf/041017e0-4c02-49ac-9ed0-9f2533ecbc8f

/documents/53589/0/2097.pdf/a69cf6c0-63b7-48cf-b09e-083159688bbd

/documents/53589/0/2098.pdf/b4243109-6eff-417e-bda6-793b4439bc46

 

Cục QLTT Thanh Hóa