Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT tỉnh Nam Định vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Xem chi tiết thông báo tại đây: /documents/38611/55166010/%C4%90%C3%B4i+QLTT+s%E1%BB%91+4.+Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1.pdf/1af3565b-6a16-4b8f-94ee-b5dcc95cea42
Cục QLTT Nam Định