Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ Công Thương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đại đoàn kết dân tộc

Công đoàn Bộ Công Thương xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị, nội dung trọng tâm trong rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.