Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
TIN MỚI

Chi bộ Cục Nghiệp vụ quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

12/04/2024

Đảng cứ hòa quyện thành nguồn cảm hứng lớn để mỗi đảng viên chúng ta cùng hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, với lời thề son sắt “Dù khi tắt lửa tối trời, vững lòng quyết sống, không rời Đảng ta”. Bởi Đảng đã chiếm được lòng dân, gắn bó với dân và được dân tin yêu đùm bọc như thế nên Đảng ta càng thêm vĩ đại. “Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng làm ra ánh sáng”, Đảng đã giúp ta “biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận”, Đảng đã giúp ta “có tầm mắt nhìn xa trông rộng”.

Cà Mau: Sinh hoạt chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

10/04/2024

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu thiết thực, là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thực hiện Kế hoạch số 80-KH/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường về học tập chuyên đề năm 2023 - 2024 "Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc". Ngày 08/4/2024, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.