TIN MỚI

Phát triển công nghiệp hạ nguồn - giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

12/08/2021

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành công nghiệp nền tảng, đóng vai trò rất quan trọng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và kỹ năng lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm và chất lượng nền kinh tế Việt Nam.

Công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

05/08/2021

Ngoại giao kinh tế (NGKT) đóng vai trò là một công cụ hữu hiệu đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững, xác lập vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới trong kinh tế thế giới và cộng đồng quốc tế.

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận toàn khóa 2021 – 2025 của Bộ Công Thương

02/08/2021

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, ngày 27/7/2021, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch 02 KH/BCSĐ thực hiện công tác dân vận toàn khóa 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Công đoàn Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021)

27/07/2021

Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (ngày 27/7) hàng năm là dịp để mỗi người dân trên cả nước thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập nước nhà.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020

23/07/2021

Đảng ủy Bộ Công Thương và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã đổi mới, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

09/07/2021

Mô hình tăng trưởng kinh tế là cách thức tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực (vốn, lao động, và tài nguyên) để đảm bảo có sự tăng trưởng về kinh tế. Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng (tăng trưởng về lượng) có đặc trưng cơ bản là tăng khối lượng sản xuất nhờ vào tăng trưởng vốn, lao động và tài nguyên thiên nhiên. Đây là con đường đơn giản nhất để mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập... nhưng cũng có nhiều hạn chế, đó là nền kinh tế trì trệ, năng suất lao động thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm...

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý bán hàng đa cấp trong giai đoạn 2021 – 2025

28/06/2021

Bán hàng đa cấp xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, khi gia nhập chính thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2006, một trong những điều khoản mà các nước yêu cầu Việt Nam phải thực hiện là việc chấp thuận hoạt động kinh doanh đa cấp, chính điều này đã tạo ra một làn gió mới thu hút nhiều người tham gia vào lĩnh vực bán hàng đa cấp.

Các phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đi vào chiều sâu và hiệu quả

17/06/2021

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 là giai đoạn khó khăn đối với tình hình kinh tế - xã hội khi dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đất nước. Các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên cũng đều bị hạn chế về nguồn lực và quy mô. Trong bối cảnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương (Đoàn Thanh niên) đã linh hoạt, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào thanh niên sâu rộng, hiệu quả và ý nghĩa. Các hoạt động, phong trào thanh niên thời gian qua đều vận dụng được sức mạnh tổng hợp từ tổ chức Đảng, chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên; các sự kiện quan trọng của Bộ Công Thương đều có sự đóng góp quan trọng và tham gia tích cực của lực lượng thanh niên.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới

11/06/2021

Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng nông thôn mới là mục tiêu lâu dài và nhất quán của Đảng và Nhà nước đã được triển khai thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua và cần tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn mới.

“Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025

28/05/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động), Bộ Công Thương đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 phê duyệt Đề án“Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014-2020 (Đề án 634). Đây là một trong những giải pháp quan trọng phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2014-2020. Sau 6 năm triển khai, Đề án 634 đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu tổng quát “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam”.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

13/05/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Bộ Công Thương chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19

06/05/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trở lại nhất là sau dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5. Thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27 tháng 4 năm 2021; để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngày 05/5/2021 Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau: