TIN MỚI

Tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đến hoạt động xuất nhập khẩu, định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam

17/07/2020

Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5-11-2016, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” xác định kim chỉ nam cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc”. Chủ trương đó đã giúp nước ta tự tin bước vào giai đoạn mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn chủ động xây dựng các quy tắc mới trong thương mại quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị Bộ Công Thương tích cực tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu nhằm khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

09/07/2020

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...

Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

01/07/2020

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Đảng ủy Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các quy định khác của Trung ương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính.

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Thống nhất từ chủ trương đến hành động

19/06/2020

Với nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về năng lượng, Bộ Công Thương đã tích cực tham mưu và chỉ đạo thực hiện những cơ chế chính sách đảm bảo an ninh năng lượng; phát triển đồng bộ và hợp lý, đa dạng các loại hình năng lượng theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổ chức thành công Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc là tiền đề quyết định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm ký 2020-2025

08/06/2020

Đảng ủy Bộ Công Thương xác định năm 2020 là năm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, với mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ Công Thương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đại đoàn kết dân tộc

01/06/2020

Công đoàn Bộ Công Thương xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị, nội dung trọng tâm trong rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

25/05/2020

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương không chỉ làm tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn được giao mà còn có nhận thức đúng đắn về công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng thông qua nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, trong đó có những hoạt động thiện nguyện cộng đồng.

Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022

20/05/2020

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 18/5/2020, Chi bộ Văn phòng Ban cán sự đảng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội có tham dự của các đảng viên trong Chi bộ trong đó bao gồm đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ và đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban cán sự đảng.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

13/05/2020

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020

04/05/2020

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

27/04/2020

Đại hội đảng các cấp trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị của các tổ chức đảng, đảng viên và góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc xác định bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng, làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng các cấp.

Bộ Công Thương tích cực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

20/04/2020

Nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Đảng, xây dựng xã hội trong sạch vững mạnh, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần nhận thức sâu sắc, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.