Văn bản chỉ đạo điều hành

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
3061/TCQLTT-CSPC
29-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
1738/QĐ-TCQLTT
09-11-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
Dự thảo 02 Thông tư quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
07-09-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
954/QĐ-TCQLTT
05-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
955/QĐ-TCQLTT
05-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
953/QĐ-TCQLTT
05-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
945/QĐ-TCQLTT
03-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
2838/QĐ-TCQLTT
30-12-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
1997/QĐ-TCQLTT
26-10-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
1923/QĐ-TCQLTT
07-10-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 20 văn bản)

MENU VĂN BẢN