Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt danh mục phù hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục Công chức Quản lý thị trường năm 2021 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp phù hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của công chức Quản lý thị trường năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường theo phương thức mua sắm tập trung

MENU VĂN BẢN