Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của lực lượng Quản lý thị trường

MENU VĂN BẢN