Chi tiết văn bản

 VV tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính thị trường

MENU VĂN BẢN