Chi tiết văn bản

 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

MENU VĂN BẢN