Chi tiết văn bản

 Về việc phê kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu "Mua sắm trang phục công chức Quản lý thị trường cho công chức cấp lần đầu và bổ sung năm 2023 theo hình thức mua sắm trực tiếp, áp dụng kết quả đầu thầu mua sắm tập trung của Tổng cục Quản lý thị trường năm 2022"

MENU VĂN BẢN