Chi tiết văn bản

 Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

MENU VĂN BẢN