Chi tiết văn bản

 Thông tư số 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

MENU VĂN BẢN