Chi tiết văn bản

 Thông tư số 05/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

MENU VĂN BẢN