Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức Quản lý thị trường năm 2023 theo hình thức mua sắm tập trung của Tổng cục Quản lý thị trường năm 2023

MENU VĂN BẢN