Xây dựng lực lượng

Từng bước số hóa công tác quản lý thị trường

Để tạo sự đột phá trong quản lý, điều hành, một trong những giải pháp quan trọng được Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) triển khai là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước số hoá công tác quản lý thị trường.