Xây dựng lực lượng

Nhìn lại 5 năm thực hiện Pháp lệnh Quản lý thị trường

Sau 05 năm Pháp lệnh Quản lý thị trường (QLTT) ra đời đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, xây dựng lực lượng QLTT ngày càng chuyên nghiệp, chính quy, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả công tác QLTT.