Xây dựng lực lượng

Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý góp phần xây dựng công chức, người lao động Cục QLTT Lạng Sơn chính quy, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Văn hóa lãnh đạo, quản lý thuộc phạm trù văn hóa chính trị, là một bộ phận quan trọng của văn hóa nói chung. Văn hóa lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức người lao động Cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn là hệ thống những giá trị, chuẩn mực tạo nên phong cách lãnh đạo, quản lý của người cán bộ, có tầm ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hành động của tổ chức, nhân dân. Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức trong lực lượng cũng chính là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng tổ chức Đảng bộ trong sạch vững mạnh, để “Đảng là đạo đức, là văn minh”, để Đảng thực sự “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.