Chính sách

Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.