Chính sách

Một số điểm cần lưu ý về thành phần Đoàn thanh tra; việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của cơ quan thanh tra chuyên ngành theo Nghị định số 03/2024/NĐ-CP

Ngày 11/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.