Chính sách

Đề xuất mới về kiểm tra chấp hành pháp luật của lực lượng Quản lý thị trường

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.