Chính sách

Các trường hợp vị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 09/01/2023, Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật gồm có 12 Chương và 121 Điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024.