Hoạt động

Sơ kết 02 năm thực hiện trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị trong lực lượng QLTT

Gần 02 năm kể từ khi bản cam kết “02 đi đầu, 03 cam kết” của Người đứng đầu chính thức có hiệu lực, vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong lực lượng QLTT đã được thể hiện rõ ràng hơn, đặc biệt có chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm của Người đứng đầu.