Chính sách

Chính phủ ban hành Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định gồm có 5 chương với 21 điều, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020