Chính sách

Một số lưu ý về quản lý, sử dụng hóa đơn

Trong hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hoá đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ.