TIN MỚI

Ủy quyền ký Biên bản vi phạm hành chính được quy định như thế nào và văn bản ủy quyền có buộc phải công chứng, chứng thực?

27/05/2024

Trong thực tiễn, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, người đại diện theo pháp luật không có mặt tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Vậy, theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chủ thể này có được ủy quyền cho người khác thay mặt mình để làm việc với cơ quan và ký Biên bản vi phạm hành chính hay không? Văn bản ủy quyền có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không?

Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy

21/05/2024

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành Kế hoạch thanh tra

09/05/2024

Ngày 08/4/2024, Tổng thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2024/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành Kế hoạch thanh tra, gồm các nội dung sau:

Những điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp

08/05/2024

Ngày 04/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP.

Một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp

08/05/2024

Ngày 04/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

08/05/2024

Ngày 04/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP).

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

08/05/2024

Ngày 04 tháng 5 năm 2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Nghị định 46/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Chính Phủ

08/05/2024

Ngày 04/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Phạt 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ

07/05/2024

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.

Nguyên tắc bảo vệ và các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Người tiêu dùng dễ bị tổn thương

06/05/2024

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật số 19/2023/QH15 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật này gồm 7 chương, 80 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường trong lĩnh vực thủy sản

02/05/2024

Ngày 05 tháng 4 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thay thế Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022

26/04/2024

Luật thi đua khen thưởng năm 2022 bao gồm 8 chương, 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. So với những văn bản trước đây, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có sự điều chỉnh, bổ sung rất nhiều trong công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có một số điểm mới sau đây: