Chính sách

Giảm thuế môi trường đối với xăng dầu

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.