Chính sách

Một số điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 liên quan đến hoạt động công vụ của Quản lý thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2005, có hiệu lực năm 2006. Đến nay, Luật đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2009, 2019 và 2022; các nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01 tháng tháng 01 năm 2022.