Chính sách

06 hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong xử lý vi phạm hanh chính từ ngày 01/7/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.