Chính sách

Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương

Bộ Công thương vừa ký ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020 và thay thế Thông tư số 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương