Chính sách

Cơ quan QLTT thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật như thế nào?

Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.