Chính sách

An Giang: Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Công tác văn thư là việc soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính. Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật