Chính sách

Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT

Tổng cục QLTT đăng tải Dự thảo Thông tư Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường để lấy ý kiến góp ý của toàn thể các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.