Chính sách

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 530/QĐ-BCT ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường.