Chính sách

Một số điểm mới của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế (thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2023. Trong đó có những điểm mới sau: Bổ sung đối tượng tinh gian biên chế; sửa đổi đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế; bổ sung chính sách: Nghỉ hưu trước tuổi với nữ cán bộ, công chức cấp có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường; cán bộ cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ xác định từ khi có quyết định - trước khi kết thúc lộ trình; công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ từ khi có quyết định đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong 12 tháng kể khi có quyết định sắp xếp.