Chính sách

Nhận diện về pháp nhân pháp nhân thương mại và pháp nhân Phi thương mại

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta đã từng bước hoàn thiện và đổi mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới. Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chúng ta thường bắt gặp các thuật ngữ như: Pháp quyền, pháp chế, pháp lý, pháp luật, pháp nhân…được sử dụng trong Hiến pháp, các Bộ luật, các luật chuyên ngành… Trong khuôn khổ bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các quy định về Pháp nhân, Pháp nhân Thương mại và Pháp nhân Phi thương mại được dẫn chiếu tại Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các Luật khác có liên quan.
 • Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

  Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 • Một số điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  Ngày 20/6/2023, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với một số điểm mới cần lưu ý.
 • Một số điểm mới của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

  Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế (thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2023. Trong đó có những điểm mới sau: Bổ sung đối tượng tinh gian biên chế; sửa đổi đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế; bổ sung chính sách: Nghỉ hưu trước tuổi với nữ cán bộ, công chức cấp có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường; cán bộ cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ xác định từ khi có quyết định - trước khi kết thúc lộ trình; công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ từ khi có quyết định đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong 12 tháng kể khi có quyết định sắp xếp.
 • 05 điểm mới của Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

  Ngày 17/7/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 • Nghị định Quy định chi tiết Luật Thanh tra năm 2022

  Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023
 • Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2023 quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

  Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt, theo đó Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt.
 • Những điểm mới trong hoạt động bán hàng đa cấp

  Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
 • Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023

  Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. So với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm mới, khắc phục được những vướng mắc của Luật Thanh tra năm 2010, cụ thể có một số điểm mới như sau:
 • Những điểm mới trong đăng ký hộ kinh doanh

  Theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì “Đăng ký hộ kinh doanh” là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Đăng ký hộ kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định.