Chính sách

Một số điểm mới về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.